Báo cáo sự cố

Nếu có khó khăn về kỹ thuật, vui lòng điền vào biểu mẫu này. Nếu có các câu hỏi khác liên quan đến trường hợp của quý vị hoặc thẻ EBT, vui lòng gọi cho dịch vụ khách hàng theo số 1-800-283-4465.

Biểu mẫu Nhận xét

1. Hãy chia sẻ với chúng tôi về bản thân quý vị


2. Hãy cho chúng tôi biết ít nhất một cách liên hệ với quý vị


3. Hãy chia sẻ câu hỏi/vấn đề của quý vị với chúng tôi

Vui lòng không đưa thông tin nhạy cảm như Số An Sinh Xã Hội hoặc mật khẩu của quý vị vào phần này
 ký tự còn lại