Tài khoản Người thẩm định PE

Để được trợ giúp thêm về việc tạo tài khoản, quý vị có thể gửi email đến HSD.PEDeterminers@state.nm.us.

Tài khoản mới

Để tạo tài khoản PED, quý vị phải là PED được chứng nhận với số PED được chỉ định.

Tài khoản hiện có

Để khôi phục tài khoản PED, quý vị phải biết số PED được chỉ định cho mình cũng như các câu hỏi và câu trả lời bí mật của tài khoản.