Tài khoản Người đại diện FDPIR

Để được trợ giúp thêm về việc tạo/khôi phục tài khoản, quý vị có thể gửi email đến FDPIR@state.nm.us.

Tài khoản mới

Để tạo tài khoản FDPIR, quý vị phải là Người đại diện FDPIR được chứng nhận với số ID FDPIR được chỉ định.

Tài khoản hiện có

Để khôi phục tài khoản FDPIR, quý vị phải biết số ID FDPIR được chỉ định cho mình cũng như các câu hỏi và câu trả lời bí mật của tài khoản.